SIA “Elektrons S” personas datu apstrādes iekšēja politika

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Elektrons S (turpmāk - Elektrons S), vienotās reģistrācijas Nr. 50003326881, juridiskā adrese Jomas ielā 74, Jūrmala, LV-2015, tālrunis  67740500, e-pasts: info@elektronss.lv

Elektrons S kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir Klientu apkalpošanas centrs. Zvanot pa tālruni 67740500, rakstot e-pastu uz  info@elektronss.lv  vai vēršoties Elektrons S juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī dokumenta 12. punktu.

 3. Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Pielikumā Nr.1.

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fizisku personu - klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod Elektrons S jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • Elektrons S biroju, Klienta apkalpošanas centra apmeklētājiem; 
 • Elektrons S uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

Elektrons S rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Elektrons S interneta piederošās mājaslapās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

4. Personas datu apstrādes nolūki

Elektrons S apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

 • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu  pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai; 
 • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai; 
 • parādu atgūšanai un piedziņai; 
 • mājaslapu un uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Elektrons S apstrādā personas datus biznesa plānošanai un
 • uzskaitei, plānošanai un statistikai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai.

Elektrons S apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu Elektrons S.

 5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Elektrons S apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Elektrons S saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses - lai realizētu no Elektrons S un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Elektrons S leģitīmās (likumīgās) intereses.

Elektrons S likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus (kabeļtelevīzija, interneta  piekļuve, IP telefonija);
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • reklamēt savas pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
 • Informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

6. Datu apstrādes noteikumi no pārziņa citam datu pārzinim

Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus Elektrons S sniedz cita juridiskā persona.

Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.

Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku.

 7. Personas datu apstrāde

Elektrons S apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Elektrons S saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Elektrons S attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Elektrons S darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Elektrons S un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Elektrons S var pilnvarot Elektrons S grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Elektrons S grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Elektrons S rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Elektrons S grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Elektrons S datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Elektrons S ir tiesības nodot Elektrons S grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Elektrons S sadarbības partneri un Elektrons S grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Elektrons S prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Elektrons S uzdevumā.

 8. Personas datu aizsardzība

Elektrons S aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Elektrons S saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 9. Personas datu saņēmēju kategorijas

Elektrons S neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
 • rēķinu piegāde Klientam;
 • pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Elektrons S likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs   Elektrons S likumīgās intereses.

 10. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Elektrons S nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 11. Personas datu glabāšanas ilgums

Elektrons S glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Elektrons S vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

12. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Elektrons S piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Elektrons S veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Elektrons S likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Elektrons S pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Elektrons S Klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • attālināti, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniedzot pieprasījumu no mājas lapas sadaļas e-pakalpojumi autorizējoties; 
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Elektrons S vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Elektrons S pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Elektrons S atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē,  elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Elektrons S nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 13. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, Elektrons S pakalpojumu pieteikšanas formās, Elektrons S pakalpojumu portālos/lietotnēs, Elektrons S interneta lapā, zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru  67740500 rakstot uz e-pastu  info@elektronss.lv  vai klātienē Klientu apkalpošanas centros.

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Pielikums Nr.1.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru  67740500, rakstot uz e-pastu  info@elektronss.lv  vai klātienē Klientu apkalpošanas centros, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 14. Saziņa ar Klientu

Elektrons S veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi.

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Elektrons S veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu  maiņu , informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) – Elektrons S pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem: 

 • Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis -  vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • E-pasts:  rakstītāja e-pasts - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • Klātienē: personu apliecinošs dokuments;
 • Pasta sūtījumi;
 • Kontakpersonas – pārdevēji.

 15. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Elektrons S un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) Elektrons S veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Elektrons S  komerciālu paziņojumu saņemšanai var  dot  Elektrons S pakalpojumu pieteikšanas formās, Elektrons S pakalpojumu portālos/lietotnēs vai Elektrons S klientu apkalpošanas centrā parakstot līgumu par pakalpojuma saņemšanu.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi info@elektronss.lv;
 • zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru  67740500;
 • klātienē Klientu apkalpošanas centros;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Elektrons S pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Elektrons S var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

 16. Citi noteikumi

Elektrons S ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju - ievietojot Elektrons S mājaslapā, norādot rēķinos.

Elektrons S saglabā Personas datu apstrādes politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Elektrons S mājaslapā  www.elektronss.lv.

 

Pielikums Nr.1

SIA Elektrons S Privātuma politikas pielikums Datu kategorijas

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

1.

Personas identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs

2.

Personas kontaktinformācija

adrese, telefona numurs, e-pasta adrese

3.

Klienta kontaktpersonu dati

kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs

4.

Klienta dati

klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, klienta numurs

5.

Piegādātāja dati

piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs

6.

Pakalpojuma dati

servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš

7.

Gala iekārtu dati

gala iekārtas nosaukums, veids, seriālais numurs, MAC adrese

8.

Pakalpojuma līguma dati

līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums

9.

Darījuma dati

darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma ierīkošanas informācija

10.

Komunikācijas dati

ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, izpildes statuss

11.

Preces pirkuma dati

preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, aprīkojums

12.

Pakalpojuma pirkuma dati

pirkuma informācija – klienta pasūtījumi, pirkumi, pieteikumi, kas piesaistīti pie līguma; pakalpojuma sniegšanas adrese

13.

Dalītā maksājuma dati

dalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks

14.

Maksātspējas pārbaudes dati

statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss

15.

Norēķinu dati

norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija

16.

Pakalpojuma lietošanas dati

balss pakalpojuma saglabājamie (3) dati, interneta piekļuves pakalpojuma
saglabājamie dati, Interaktīvās TV lietošanas dati, Shortcut lietošanas dati, WiFi lietošanas dati, tet elektrības lietošanas dati 

17.

Bojājumu dati

bojājuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

18.

Iebildumu dati

iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

19.

Fotogrāfijas un attēli

fotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums

20.

Video dati

video no klientu pasākumiem, videonovērošana Elektrons S objektos, ierakstīšanas datums

21.

Sarunu ierakstu dati

Elektrons S klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks

22.

Piekrišanu informācija (2)

klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

23.

Atrašanās vietas dati (3)

Pakalpojumu sniegšanas atrašanās adrese

 

 (1) Saglabājamie dati — balss telefonijas (jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, 

(2) Piekrišana - klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši Elektrons S sniegtajai informācijai.

(3) Atrašanās vietas dati - dati, kas tiek apstrādāti elektroniski uzskaites sistēmās.